Skip to main content

Política de privadesa

A UVE 2003, SL i UVE 2003 TRADING S.L. ens preocupem per la privacitat i la transparència.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Són corresponsables en el tractament de dades:

UVE 2003, SL / UVE 2003 TRADING S.L.

B62250808 / B64720576

C/ MESTRAL, 3 P.I. CAN VOLART – 08150 – PARETS DEL VALLES – BARCELONA / CARRETERA DE ANDALUCÍA, km. 13,500, POLG. IND. LOS ÁNGELES – 28901 – GETAFE – MADRID.   

Si vol més informació sobre la corresponsabilitat del tractament, pot sol·licitar l’acord entre les empreses dirigint-se al correu electrònic rrhh@uve2003.com, amb l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES I CORRESPONSABILITAT DEL TRACTAMENT”.

A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  • Tractament de dades de clients: Prestar el servei contractat, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis i gestionar el cobrament d’aquest, així com enviar comunicacions promocionals sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes: Realitzar la gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres serveis i atendre la sol·licitud, així com altres contactes comercials, i, en el seu cas, enviar comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

Tanmateix, qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la supressió d’aquests.

 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
 • Tractament de dades de videovigilància: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

En cap dels tractaments no es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Quant temps conservarem les seves dades?

 • Tractament de dades de clients: Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i, com a termini màxim, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes: Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, sempre que siguin necessaris per a les finalitats descrites. Se suprimiran una vegada deixin de ser necessaris per a la finalitat descrita.
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: Dos anys des de l’última interacció.
 • Tractament de dades de videovigilància: Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, tret de comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Tractament de dades de clients:
   • Execució d’un contracte: Prestar el servei contractat, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis i gestionar el cobrament d’aquest. (RGPD art. 6.1.b).
   • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions promocionals fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes:
  • Execució d’un contracte: Gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
  • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).
  • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).

Tractament de les dades dels candidats a lloc de treball:

 • Execució d’un contracte: Gestió dels Curriculum vitae lliurats pel candidat per a realitzar els processos de selecció de personal per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat

Tractament de dades de videovigilància:

 • Missió en Interès públic: Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (RGPD art. 6.1.e), segons consta a la “Guia sobre l’ús de càmeres de vídeo per a seguretat i altres finalitats”, publicada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • Tractament de dades dels clients:
  • Administració pública amb competència en la matèria, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
  • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal)
  • Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els cobraments o girar els rebuts corresponents (requisit contractual) 
  • Empreses del grup, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i prestació del servei (requisit contractual).
  • Tractament de dades de potencials clients i contactes: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
  • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Tractament de dades de videovigilància: Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com jutjats i tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països en cap dels tractaments.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en UVE 2003, SL / UVE 2003 TRADING S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.  

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, UVE 2003, SL / UVE 2003 TRADING S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets dirigint-se a C/ MESTRAL, 3 P.I. CAN VOLART – 08150 – PARETS DEL VALLES – BARCELONA. També dirigint-se a rrhh@uve2003.com.  En tots dos casos, haurà d’aportar informació suficient que permeti identificar-li de manera fefaent, com per exemple el DNI o les dades que va aportar en el moment en què es va relacionar amb el Responsable, i indicar el dret que desitja exercir. Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi. 

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 

 En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a UVE 2003, SL / UVE 2003 TRADING S.L. procedeixen del propi interessat. 

 Les categories de dades que es tracten són: 

Les categories de dades que es tracten són: 

 • Tractament de dades de clients:
   • Dades identificatives
   • Adreces postals i electròniques 
   • Informació comercial
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes
   • Dades identificatives
   • Adreces postals i electròniques
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball:
  • Dades identificatives
  • Adreces postals i electròniques 
  • Informació comercial
 • Tractament de dades de videovigilància:
  • Imatge